Zorgplicht van de opdrachtgever

Elke werkgever heeft de zorgplicht voor zijn werknemers, een zorgplicht die voor opdrachtgevers niet anders is. Hoe zit het nu eigenlijk met het begrip zorgplicht van de opdrachtgever?

 

Naar aanleiding van een aantal gesprekken gevoerd rondom het thema ‘werk in de platformeconomie’, informeert De Minister Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij brief van 15 december 2017 de Tweede Kamer der Staten Generaal:

 

Wettelijke zorgplicht opdrachtgever

 

Uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek vloeit voort dat de opdrachtgever dezelfde zorgplicht heeft jegens zijn opdrachtnemer als de werkgever zou hebben ten opzichte van zijn werknemer. Die zorgplicht houdt in dat hij verplicht is de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee hij de arbeid doet verrichten, zo in te richten en te onderhouden en ook voor het verrichten van de arbeid zulke maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de opdrachtnemer schade lijdt. Dit vergt een actieve, alerte opstelling van de opdrachtgever.

 

Gevolgen schending zorgplicht

 

Bij een schending van de zorgplicht komt de wet de opdrachtnemer tegemoet door een verlichting van de bewijslast. De opdrachtnemer zal aannemelijk moeten maken dat de schade is opgelopen tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Slaagt hij hierin niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt. De opdrachtgever kan ter dekking van zijn aansprakelijkheidsrisico een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeraar. Hij is daartoe niet verplicht en als een dergelijke verzekering wordt gesloten is dat geen collectieve verzekering voor opdrachtnemers maar een verzekering die de opdrachtgever compenseert.

 

Wat bij een conflict?

 

Bij een conflict beslist uiteindelijk de rechter over de omvang en de hoogte van de schadevordering van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever.

 

Zie volledige brief over het begrip zorgplicht van de opdrachtgever, de concrete betekenis ervan in de praktijk en de mate waarin hier zekerheden aan ontleend kunnen worden.

 

kamerbrief-over-zorgplicht-van-de-opdrachtgever.pdf