Wettelijk verplicht basiscontract

Iedere werkgever moet beschikken over een overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Dit is het wettelijk verplichte basiscontract.

 

Na de invoering van de vernieuwde Arbowet op 1 juli 2017 hebben werkgevers en arbodienstverleners tot 1 juli 2018 de tijd gehad om contracten aan te passen. Uit de praktijk blijkt dat vele werkgevers de arboverplichtingen (nog) niet voor elkaar hebben.

 

De voornaamste redenen: Onbekendheid of geen tijd (nemen) om zich in de (nieuwe) arbowetgeving te verdiepen.

 

Goed werkgeversschap via het basiscontract

 

Het basiscontract zorgt voor een professionele samenwerking tussen werkgever, werknemer en kerndeskundigen. De vastgelegde werkwijze, met minimumeisen tussen arbodiensten en werkgever, biedt veel mogelijkheden voor veilige en gezonde werksituaties. Werknemers worden beter beschermd, terwijl werkgevers weten welke arbozorg en preventie zij verplicht moeten bieden. Arboprofessionals krijgen door het basiscontract alle ruimte om – vanuit hun expertise – de juiste zorg te verlenen.

 

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2018.

 

De wijzigingen in de Arbowet hebben als doel om werkgevers en werknemers grotere betrokkenheid bij de arbodienstverlening te geven en preventie nog centraler te stellen. De Arbowet kent daarom een aantal belangrijke wijzigingen.

 

  • Invoering van het basiscontract: iedere werkgever moet met een arbodienst of bedrijfsarts een eigen overeenkomst hebben. Hierin staan alle werkafspraken waarbij de werkgever zich moet laten bijstaan door kerndeskundigen.
  • Adviesrol van de bedrijfsarts: de bedrijfsarts adviseert bij het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken, maar de werkgever is verantwoordelijk voor ondersteuning bij ziekteverzuimbegeleiding.
  • Vrije toegang tot de werkvloer: een werkgever moet de bedrijfsarts deze toegang verlenen, waardoor hij/zij onder andere goed inzicht krijgt in de arbeidsomstandigheden.
  • Het bezoeken van een (open) spreekuur – zonder toestemming van de werkgever – bij de bedrijfsarts en het aanvragen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts: dit zijn twee nieuwe rechten voor iedere werknemer.
  • Een veranderend takenpakket voor de preventiemedewerker, de ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT): zij verkrijgen meer betrokkenheid bij het arbobeleid, waardoor zij hun adviestaak kunnen vergroten.

Eigen verantwoordelijkheid werkgever

 

Alle werkgevers moeten over een basiscontract beschikken. Zij zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze overeenkomst. Bij het afsluiten van een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst maakt de werkgever gebruik van de vangnetregeling. Een werkgever kan de ondersteuning van de taken voor arbo- en verzuimbeleid uiteraard ook zelf bepalen. In dat geval past hij de maatwerkregeling toe.

 

Handhaving Inspectie SZW

 

Het basiscontract behoort tot de nieuwe wettelijk verplichte Arbowet. De Inspectie SZW kan bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan handhavend optreden. Met de zelfinspectie Arbo op Orde kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij voldoen aan de vereisten. Dat zorgt voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers en voorkomt boetes van de Inspectie SZW.

 

Ontbreekt het u ook aan tijd of blijkt het lastig te zijn om wegwijs te raken in de nieuwe arbowetgeving? Neemt u rustig contact met ons op. Onze specialisten kunnen u vrijblijvend adviseren en u kunt gewoon verder met uw eigen specialisme; het ondernemen!