Vernieuwde Arbowet verplicht basiscontract met arbodienstverlener

Na een overgangsperiode van één jaar geldt vanaf 1 juli 2018 de vernieuwde Arbowet voor elke werkgever in Nederland. De belangrijkste wijziging is de invoering van het verplichte basiscontract met uw arbodienstverlener.

 

In dit basiscontract worden eisen gesteld aan werkgevers en arbodienstverleners en de rechten en plichten van werknemer, werkgever en arbodienst staan beschreven. Hier vindt u de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 

Second opinion

 

Als de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

 

Open spreekuur

 

In de vernieuwde Arbowet is de werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers, zonder toestemming van de werkgever, de bedrijfsarts kunnen bezoeken bij vragen over de gezondheid in relatie tot het werk. Dit recht geldt ongeacht of die persoon verzuimt of klachten heeft. Een mogelijkheid tot het bezoeken van een bedrijfsarts kan bijvoorbeeld via een open spreekuur worden aangeboden.

 

Rol bedrijfsarts

 

In de vernieuwde Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over preventieve maatregelen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Dit benadrukt het feit dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

 

Vrije toegang

 

Daarnaast moet de bedrijfsarts iedere werkplek kunnen bezoeken om het bedrijf goed te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

 

Rol preventiemedewerker

 

Behalve de bedrijfsarts heeft ook de preventiemedewerker een stevigere rol gekregen in de vernieuwde Arbowet. Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

 

Medewerkersbetrokkenheid

 

Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

 

Klachtenprocedure

 

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

 

Melden beroepsziekten

 

Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

 

Toezicht en handhaving

 

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

 

Aanscherping boetes

 

De regels voor de oplegging van boetes zijn aangescherpt aan de veranderde wetgeving. Er geldt een aangepast beleid met betrekking tot het opleggen van boetes voor de Arbowet. De inspectie kan direct de volgende boetes opleggen:

 

  • geen basiscontract: € 1.500,00
  • basiscontract niet compleet: € 750,00
  • afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: € 750,00
  • werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: € 1.500,00
  • attenderen werknemers op open spreekuur ontbreekt: € 1.500,00