Negen zaken die u geregeld moet hebben

De Inspectie SZW constateert regelmatig dat het systeem van Arbozorg, zoals de Arbowet dat voorschrijft, niet goed functioneert binnen bedrijven.

 

Zowel kwantitatief (het aantal bedrijven dat (niet) aan de arbozorgverplichtingen voldoet) als kwalitatief (de manier waarop bedrijven met de arbozorgverplichtingen omgaan) zijn er op- en aanmerkingen te maken.

 

De verplichtingen uit de Arbowet op een rij

 

Bedrijven met één of meerdere werknemers hebben volgens de Arbowet meerdere verplichtingen. Arbo Industries heeft deze verplichtingen voor u samengevat en hieronder op een rijtje gezet.

 

1. RI&E – U dient schriftelijk vast te leggen welke arbeidsrisico’s zich in het bedrijf voordoen, alsmede de bijbehorende maatregelen om deze risico’s te verminderen of weg te nemen.

 

2. Plan van Aanpak – Bij de RI&E hoort ook een Plan van Aanpak; dit plan omvat maatregelen die het bedrijf treft om arbeidsrisico’s te elimineren of het effect daarvan te verminderen, inclusief actiehouders en deadlines.

 

3. Ongevallenregistratie – U dient een ongevallenregistratie bij te houden van ernstige / meldingsplichtige arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.

 

4. Arbodienstverlening – Het bedrijf moet een basiscontract hebben met een gecertificeerde Arbodienst of bedrijfsarts.

 

5. Ziekteverzuim – U dient een ziekteverzuimbeleid te voeren.

 

6. Bedrijfshulpverlening – U dient een bedrijfshulpverleningsorganisatie op te zetten die in geval van noodsituaties snel en adequaat kan handelen.

 

7. Preventiemedewerker – U bent verplicht om tenminste één preventiemedewerker in dienst te hebben die maatregelen treft die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid van werknemers, of kan bijdragen aan de uitvoering van deze maatregelen.

 

8. Betrokkenheid medewerkers bij Arbobeleid – U moet op gebied van Arbozaken samenwerken met de werknemers binnen het bedrijf; dit kan bijvoorbeeld middels een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

 

9. Voorlichting, onderricht en toezicht – Werknemers moeten voorlichting en onderricht krijgen m.b.t. de arbeidsrisico’s en de bijbehorende maatregelen. Daarnaast moet de werkgever borgen dat er voldoende toezicht wordt gehouden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften en -regels.

 

Nog niet voldoende

 

Wanneer u aan bovenstaande verplichtingen voldoet, bent u al een heel eind op weg. Er komt in de praktijk echter nog veel meer bij kijken. Denk aan het keuren van arbeidsmiddelen, het verschaffen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en het voldoen aan andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals de Arbeidstijdenwet.
Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een cultuur van gezond en veilig werken binnen hun bedrijf. Een goede veiligheidscultuur heeft als effect dat iedereen in het bedrijf zich bewust is van risico’s, passende maatregelen neemt om die risico’s tegen te gaan, en met elkaar zorgt voor het handhaven van veilig gedrag op de werkplek.

 

Wilt u zeker weten of u voldoet aan uw verplichtingen of wilt u weten welke acties u nog moet ondernemen? Wij regelen dit voor u! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

 

Wilt u in alle rust meer te weten komen over onze dienstverlening? Vraag dan onze uitgebreide brochure aan en wij sturen deze direct naar uw mailbox.