Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Om veilig en gezond te kunnen werken zijn regels opgesteld die zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg ‘Arbowet’. Deze wet en de daaraan gekoppelde regelgeving geven aan wat de rechten en plichten zijn van werkgevers en werknemers op het terrein van veilig en gezond werken. De Inspectie SZW controleert de naleving hiervan.

 

De Arbowet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuis- opname, direct aan de Inspectie SZW te melden.

 

Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dient de werkgever dit betreffende ongeval direct te melden.

 

Wat is een meldingsplichtig arbeidsongeval?

 

Om aan te geven wat de Inspectie SZW verstaat onder een meldingsplichtig arbeidsongeval volgen hierna enkele begripsomschrijvingen:

 

Een arbeidsongeval wil zeggen dat het ongeval plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een bedrijf of instelling, op een (bouw)locatie, bij het werken aan de weg, bij het bedrijfsmatig transporteren van goederen en/of personen, etc. Kortom: overal waar mensen aan het werk zijn, of het nu op een vaste, tijdelijke of een mobiele werkplek is. Ongevallen in het woon-werkverkeer vallen niet onder het begrip “arbeidsongeval”, tenzij ze plaatsvinden met voertuigen van de werkgever. Verkeersongevallen worden in beginsel door de politie onderzocht.

 

Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt. Onder “blijvend letsel” wordt onder andere verstaan: amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten.
Onder “ziekenhuisopname” wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen (Hieronder valt ook een dagopname). Een poliklinische behandeling wordt dus niet als ziekenhuisopname beschouwd.

 

Wanneer, waar en hoe moet een arbeidsongeval worden gemeld?

 

Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen die tot de dood leiden, DIRECT telefonisch te melden via het gratis telefoonnummer 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dienen direct digitaal gemeld te worden via het volledig ingevulde meldings- formulier op www.inspectieszw.nl. Deze ongevallen kunnen ook telefonisch gemeld worden op bovenstaand nummer.

 

Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij u werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.

 

Boete

 

Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval, wordt een boete opgelegd die kan oplopen tot
€ 50.000.