Beïnvloeden van VGM-gedrag en VGM-bewustzijn

De VGM checklist 2017/6.0 stelt voor bedrijven met het VCA** en VCA Petrochemie certificaat een programma verplicht voor het beïnvloeden van het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn. In de praktijk blijken veel bedrijven problemen te hebben met het invullen van deze eis. In dit bericht gaan wij hier verder op in en geven we handige tips om op praktische wijze invulling te geven aan deze eis.

 

Wat eist de VGM checklist?

 

Het uiteindelijke doel is het voorkomen van ongevallen en incidenten. Het middel dat hiervoor gebruikt moet worden is dus een programma / actieplan om het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn van medewerkers positief te beïnvloeden. Het programma moet op schrift worden vastgelegd.

 

Observeren

 

Het is zinloos om acties te bedenken om het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn van medewerkers te verbeteren voordat er is vastgesteld op welke vlakken er verbeterd kan / moet worden. Het gedrag en bewustzijn op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zal eerst geobserveerd moeten worden. Dit houdt in dat er een observatieprogramma ten grondslag moet liggen aan het programma voor beïnvloeding van het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn. Middelen voor observatie moeten praktisch zijn en bij de bedrijfsvoering passen. Te denken valt aan werkplekinspecties of zogeheten OOG-rondes (Observatie Ongewenst/Onveilige Gedrag), maar ook aan de aanwezigheid tijdens VGM-overleggen zoals toolboxmeetings. Ook het gedrag tijdens toolboxmeetings kan geobserveerd worden. Zijn medewerkers geïnteresseerd? Is de groep rustig en hebben medewerkers voldoende aandacht? Dragen medewerkers zelf ideeën aan voor onderwerpen? Monitoring van het aantal meldingen van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten is ook een goede methode voor observatie. Zijn medewerkers bewust van de risico’s en herkennen zij onveilige handelingen en onveilige situaties? Spreken zij collega’s aan op onveilig gedrag? Worden incidenten gemeld bij de leidinggevende?

 

Vastleggen

 

Het is verstandig om resultaten naar aanleiding van observaties vast te leggen. Op deze manier worden knel- en verbeterpunten inzichtelijk en kunnen er eventuele trends worden ontdekt. Daarna is het makkelijker om gerichte acties vast te stellen om deze punten op te pakken en het uiteindelijke programma voor het beïnvloeden van VGM-gedrag en VGM-bewustzijn op te stellen en op te volgen.

 

Programma voor beinvloeding van VGM-gedrag en VGM-bewustzijn

 

Naar aanleiding van de resultaten uit het observatieprogramma wordt er een actieplan opgesteld om knel- en verbeterpunten met betrekking tot het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn van medewerkers op te pakken. Het positief benaderen en omgaan met medewerkers werkt in de praktijk vaak beter dan een negatieve benadering. Uiteraard moet onveilig gedrag worden gecorrigeerd, maar het is minstens zo belangrijk om ook positieve zaken te bespreken en medewerkers te belonen voor goed en veilig gedrag. Er kan dus gedacht worden aan een beloningssysteem. Een beloning hoeft natuurlijk niet altijd in geld te worden uitgedrukt.

 

Evaluatie

 

Na afronding van het actieplan moeten de resultaten worden geanalyseerd en worden geëvalueerd. Het doel hiervan is om vast te stellen of de uitgevoerde maatregelen en acties hebben bijgedragen aan het positief beïnvloeden van het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn. Let op; soms zijn op het eerste gezicht lijkende negatieve constateringen juist positief. Wanneer er bijvoorbeeld meer meldingen van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten zijn binnengekomen dan de vorige periode, wil dit niet zeggen dat er onveiliger gewerkt is. Het kan juist betekenen dat medewerkers zich meer bewust zijn van de gevaren en risico’s, en van het nut en de noodzaak om bijna-ongevallen, onveilige handelingen, onveilige situaties en overige VGM-incidenten te melden. Door het stimuleren van meldingen, wordt er meer input verkregen en ontstaat er een beter beeld van afwijkingen en verbeterpunten.

 

Ondersteuning door Arbo Industries

 

Heeft u hulp nodig bij het opstellen en het uitvoeren van een observatie- en gedragsverbeteringsprogramma? Arbo Industries begeleidt bedrijven met het VCA** en VCA Petrochemie certificaat. We stellen praktische actieplannen op en helpen bij de uitvoering, om zodoende niet alleen aan de eisen te voldoen, maar juist om verbetering op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te bewerkstelligen.

 

Neem voor meer informatie contact op via de contactpagina of bel 085 060 7200.