admin

Vitaal thuiswerken

Inmiddels werken veel mensen al maandenlang dagelijks vanuit hun eigen woon- of werkkamer. Dit is een uitzonderlijke situatie die nog langere tijd kan duren. Zowel voor werknemers als voor werkgevers brengt dit uitdagingen met zich mee.

Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Om veilig en gezond te kunnen werken zijn regels opgesteld die zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg ‘Arbowet’. Deze wet en de daaraan gekoppelde regelgeving geven aan wat de rechten en plichten zijn van werkgevers en werknemers op het terrein van veilig en gezond werken. De Inspectie SZW controleert de naleving hiervan.

Explosiegevaar

Het opstellen van een RI&E helpt bij het creëren van veilig werken in een situatie waar explosiegevaar dreigt. Het is echter niet voldoende. Een bedrijf moet ook gevarenzones vaststellen en een explosieveiligheidsdocument opstellen.