Arbeidsrisico’s in de horeca; ken uw verplichtingen

Betreden op eigen risico! Was het maar zo makkelijk. Het organiseren van een veilig onderkomen voor uw gasten en het realiseren van goede arbeidsomstandigheden voor uw werknemers, vergt wel wat meer aandacht, inzicht en kennis dan simpelweg een bordje aan de voordeur hangen.

 

Ook als werkgever in de horeca bent u wettelijk verplicht om een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Dit betekent dat u het werk zo hoort te organiseren dat dit geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of de gezondheid van uw werknemers.

 

Veiligheid vergroten

 

Kennis hebben van de risico’s is hiervoor de belangrijkste basis. Enkel en alleen met die risico-kennis kunt u gericht zoeken naar oplossingen om de veiligheid binnen (en buiten) uw bedrijf te vergroten. Zo verbetert u de arbeidsomstandigheden en bant u risico’s uit of brengt ze naar een algemeen aanvaardbaar niveau.

 

RI&E-plicht

 

Het gericht zoeken naar oplossingen om de veiligheid en de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf te verbeteren, doet u aan de hand van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Elke ondernemer met personeel is wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren. (Art.5 Arbowet)

 

Werken onder uw gezag

 

Voor de arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenwet is een werknemer iedereen die onder uw gezag werkzaamheden verricht. Ook oproepkrachten, vakantiekrachten, uitzendkrachten, stagiairs, leerlingen. Ook uw eigen kinderen vallen onder de noemer ‘werknemer’ als die bijvoorbeeld af en toe mee helpen. U ontkomt er dus nagenoeg niet aan om een RI&E uit te voeren en een plan van aanpak (PvA) te maken.

 

Plan van aanpak

 

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid dient u als werkgever in een inventarisatie en -evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s het werk voor de werknemers met zich brengt. Deze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie moet ook een plan van aanpak (PvA) bevatten. Daarin staat een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen. In een PvA staat ook welke maatregelen u neemt bij de omschreven risico’s en wat de samenhang daartussen is. Verder geeft een PvA aan binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.

 

Wettelijke verplichting

 

Het inventariseren van Arbo-risico’s is ook voor een klein bedrijf een wettelijke verplichting. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie van de arbeidsomstandigheden moet op papier. Ook moet de RI&E bekend zijn bij uw medewerker(s). Bij het ontbreken van een RI&E dossier kan de Inspectie SZW direct een boete opleggen.

 

Regelmatige updates

 

Hoe vaak een RI&E moet worden vernieuwd, is niet eenduidig te zeggen. Vaak geldt als uitgangspunt dat de RI&E één keer in de vier jaar uitgevoerd moet worden. De RI&E moet de actuele stand van zaken weergeven, dus als de situatie daar aanleiding toe geeft is een update noodzakelijk. Het is dan ook zeker aan te bevelen met enige regelmaat (bijvoorbeeld jaarlijks) te kijken of de RI&E nog actueel is of aanpassing nodig heeft.

 

Overzicht horecarisico’s

 

De belangrijkste arbeidsrisico’s binnen het horecabedrijf op een rij:

 

  • Fysieke belasting
  • Werkdruk
  • Agressie en geweld
  • Geluid
  • Gevaarlijke stoffen
  • Drukapparatuur
  • Arbeid door jongeren.

 

Voldoet u nog niet aan de Arbowetgeving? Neem dan contact met ons op, wij zullen u snel en vrijblijvend adviseren.